Измерване и следене качеството на въздуха

Измерване и следене качеството на въздуха

Измерване и следене качеството на въздуха

„Това, което се измерва, се подобрява.“ (Питър Дракър)

Предпазване от заразяване с COVID-19 по въздуха

Предпазване от заразяване с COVID-19 по въздуха

Рискът от заразяване с вируса COVID-19 е по-висок в пренаселени и недобре проветрени помещения. Предаването на COVID-19 чрез въздуха е трудно да се случи на открито или в просторни помещения. Препоръчително е да се спре рециркулацията на въздуха в помещението, да се увеличи скоростта на подаване на чист въздух и степента на извличане на застоял въздух. Вентилационната система трябва да работи непрекъснато.

В случай че няма вентилационна система, се препоръчва проветряване в комбинация със следене на качеството на въздуха в закрити помещения. За тази цел Sentera съветва да се използват сензори за CO2. Когато много хора споделят ограничено пространство, концентрацията на CO2 нараства бързо, а също и рискът от разпространение на COVID-19. Още преди хората да усетят лошото качество на въздуха или липсата на вентилация, системата за следене ще Ви сигнализира да увеличите вентилацията или да отворите прозореца.

  • Сензорите за CO2 са подходящи за следене на параметрите на въздуха, когато в ограничено пространство има много хора
  • Получавате известия в случай на неадекватна вентилация
  • Добрата вентилационна система намалява риска от заразяване с COVID-19
Сензори за качество на въздуха на Sentera FCMFF-R

Какво представлява качеството на въздуха на закрито?

Какво представлява качеството на въздуха на закрито?

Качеството на въздуха на закрито

Качеството на въздуха на закрито не представлява просто усещането ни за заобикалящата ни среда (т.е. околните температура и влажност), тъй като замърсеният въздух оказва неблагоприятно влияние върху човешкото здраве и усещането за комфорт. В зависимост от степента на замърсеност, лошото качество на въздуха може да причини различни здравословни проблеми, сред които: респираторни заболявания (астма), алергии и дори рак на белите дробове. Тези симптоми често се обобщават с термина „Синдром на болната сграда“ (SBS - Sick Building Syndrome).

Наред със санирането на сградите, растат и нуждите от интелигенти вентилационни системи, които да поддържат доброто качество на въздуха и да увеличат енергийната ефективност на сградите.

Изброените по-долу параметри засягат непосредствено здравето на обитателите, чувството им за комфорт и добро физическо здраве:

Температурата и относителната влажност влияят директно върху усещането за комфорт на обитателите.

Сухият въздух изсушава кожата и очите и дразни дихателните пътища. Освен това, може да причини кървене от носа или възпаление в гърлото, придружени със симптоми на настинка или други респираторни проблеми. Също така, той засилва статичното електричество. Това можете да усетите по дрехите и косата си, а също по мебелите и килима.

Прекалено високите нива на относителна влажност водят до образуване на конденз по прозорците, стените и таваните, които са по-студени от температурата на въздуха вътре. Това от своя страна ще доведе до нарушаване на вложените в сградата материали и отделяне на неприятни миризми в недобре проветряваните сгради.

Повечето сензори на Sentera измерват температурата и относителната влажност, тъй като това са основните параметри с пряко влияние върху комфорта на обитателите.

Освен като вторичен продукт от изгарянето на газове, въглеродният диоксид (CO2) се отделя и в резултат на метаболизма при живите организми. Предвид факта, че и хората издишат въглероден диоксид, завишеното му ниво в сградите често се използва като индикатор за необходимостта от свеж въздух.

Завишеното съдържание на въглероден диоксид може да причини главоболие и умора, а твърде високата концентрация води до гадене, световъртеж и повръщане. При прекалено високи нива е възможна дори загуба на съзнание. Било то в сгради или стаи, трябва да се осигури приток на свеж въздух във всяко помещение, за да се избегнат високите нива на въглероден диоксид.

NDIR е професионалният термин за „недисперсен инфрачервен газов сензор" и е най-често срещаният вид сензори, използвани за измерване на CO2. Молекулите на CO2 абсорбират част от спектъра на инфрачервената светлина, като в същото време пропускат останалите вълни. Впоследствие, останалото неабсорбирано количество светлина от молекулите на CO2 или оптичния филтър се регистрира от ИЧ сензор. Детекторът измерва разсейването в излъченото от ИЧ лампа количество светлина и регистрираното количество ИЧ светлина. Разликата е пропорционална на броя на молекулите CO2 във въздуха в помещението.

ЛОС или летливи органични съединения - Замърсяване на въздуха в закрити помещения в следствие на пребиваването на хората поначало се свързва с количеството CО2, което често се използва като индикатор за недостатъчна вентилация на закрито. Това обаче не изчерпва всички ефекти върху човека.

ЛОС или „летливите органични съединения“ са причинители на възпаления на ушите, носа и гърлото, главоболие, отпадналост, световъртеж, гадене, проблеми с концентрацията и умора.

В закрити помещения ЛОС се отделят от различни източници - от почистващи препарати, лепила, боя, нови килими, копирни машини до строителни материали и обзавеждане. ЛОС се отделят също и при дишането на хората и животните, в следствие на потенето и директно от кожата.

Ето защо е важно нивата на ЛОС да бъдат следени, а замърсеният въздух да бъде изсмукван.

CO и NO2 - Мащабните съвременни проекти като търговски центрове, офис сгради, големи хотели и палати за събития вече задължително включват паркинги - закрити, подземни, многоетажни. Автомобилите отделят отровните газове азотен диоксид (NO2) и въглероден моноксид (CO). Още при засичането им от сензорите за CO и NO2, токсичните газове трябва незабавно да се изсмучат.

Как се визуализира качеството на въздуха?

Как се визуализира качеството на въздуха?

Как да визуализираме качеството на въздуха в помещенията? - Сензор за вграждане FCMFF-R и стаен сензор RSMFM-2R

Sentera предлага сензори за ОВК с LED индикатори и зумер Светодиодите осигуряват ясна визуална индикация за качеството на въздуха в помещенията. Зеленият светодиод е активен, докато измерването е в желания диапазон. Когато измерването е извън диапазона чрез жълтият светодиод указва визуално предупреждение. В случай че измерването достигне ниво за алармиране, се активира червеният светодиод. В случай, че сензорът има и зумер, червеният светодиод и зумерът се активират едновременно. Сензорите на Senteraсе предлагат със захранване 24 V или 230 V. Те могат да бъдат монтирани във вече завършени сгради и представляват просто решение за следене на качеството на въздуха и генериране на визуални или звукови предупреждения, в случай че се изисква допълнителна вентилация. Сензорите на Sentera имат индикация за температура, относителна влажност, CO2, качество на въздуха (ЛОС), CO или NO2. Измерената стойност се прехвърля в аналоговия изход или по Modbus RTU. Всички настройки могат да бъдат направени по Modbus RTU.

Sentera предлага и интелигентни сензори. Техният алгоритъм регулира един изход на база измерените стойности. Този изход (0-10V) може да се използва за директно регулиране на ЕС вентилатор, регулатор за АС вентилатор или задвижка за клапа. Типично приложение е училищна стая със сензор за CO2, който може да регулира директно нагнетателен или изпускателен вентилатор. Ако свети зеленият светодиод, качеството на въздуха в стаята е добро, а вентилационната система работи на минимални обороти. При наличие на хора в класната стая нивото на CO2 се покачва. Тогава светва жълтият светодиод, а вентилацията се засилва. Червеният светодиод светва, в случай че концентрацията на CO2 достигне твърде високи нива. Вентилацията ще работи на максимум. Нивото за аларма може да бъде достигнато, когато в помещението има твърде много хора или в случай на задръстени филтри.

Как се следи или регистрира качеството на въздуха?

Как се следи или регистрира качеството на въздуха?

Инсталирайте сензори на Sentera в стаите, които желаете да следите. Свържете сензорите в PoM мрежа. PoM опростява окабеляването, минимизира инсталационните разходи и позволява изграждане на инсталации във вече завършени сгради.

Използвайте интернет гейтуей на Sentera, за да улесните настройката на Вашата инсталация. Всички устройства автоматично ще получат уникален Modbus RTU адрес. Към инсталацията могат да бъдат добавени и изделия, които не са на Sentera. Може да персонализирате инсталацията си като добавите локация на всяко изделие. Това ще улесни разпознаването на сензорите в различните стаи.

След като настроите инсталацията, може да избирате между локална визуализация и дистанционно проследяване. Ако желаете само локална визуализация, интернет гейтуей не Ви е нужен. В случай че интернет гейтуей е инсталиран, ще имате достъп до всички измерени стойности или предупредителни сигнали чрез SenteraWeb. Освен това, е възможно въвеждане на данни за по-дълъг период от време. Така може да се проследят колебанията в измерванията. Въведените данни могат да се визуализират в диаграми.

Изборът е труден? Тогава комбинирайте двете: локално и дистанционно следене на климата в сградата!

Sentera Web service database diagram

Въвеждане на данни и дистанционно проследяване чрез SenteraWeb

Въвеждане на данни и дистанционно проследяване чрез SenteraWeb Въвеждане на данни и дистанционно проследяване на CO2 чрез SenteraWeb

В случай че интернет гейтуей е инсталиран, ще имате достъп до SenteraWeb. Така имате възможност да следите и настройвате параметри чрез компютъра си или чрез мобилно устройство. Освен това, е възможно въвеждане на данни за по-дълъг период от време.

Така може да се проследят колебанията в измерванията. Въведените данни могат да се визуализират в диаграми.

За всяка инсталация могат да бъдат зададени различни потребители и конфигуратори. Потребителите могат да следят данни, а конфигураторите - да настройват.

На всеки сензор в инсталацията може да бъде зададено име и локация. Можете да изберете най-необходимите параметри и да ги визуализирате на Вашето лично табло. Всяка инсталация може да има различно табло. Просто изберете най-необходимата Ви информация, която желаете да визуализирате на таблото на инсталацията си.

Може да управлявате климата на закрито, когато и от където желаете!

Локално следене чрез потребителски интерфейс

Локално следене чрез потребителски интерфейс

Няма връзка с интернет? В този случай може да добавите HMI с 5-инчов цветен дисплей към Вашата инсталация и да наблюдавате качеството на въздуха в помещенията си локално.

Местоположението на всеки сензор може да бъде променено, за да се опрости използването. Четирите най-необходими параметъра за всеки сензор ще бъдат визуализирани на началния екран. В случай че един от параметрите е извън обхвата, пиктограмата ще бъде маркирана.

Основни характеристики

Основни характеристики

  • Мониторинг на качеството на въздуха на закрито
  • Визуална и звукова сигнализация
  • Въвеждане на данни за сензори за ОВК
  • Получаване на известия по имейл
  • Лесен монтаж в във вече завършени сгради
  • Широка гама сензори за различни приложения в различни среди